Rig Veda‎ > ‎

Mandal 08

Mandal

Sukta

Mantra Count

Bhashyakar Shiv Shankar Sharmanaa ji

Bhashayakar Aaryamuni ji

Proof Read 2

Proof Read 3

8

1

34

 ok

 ok

 

 34

8

2

42

 ok

 ok

 

 42

8

3

24

ok 

 ok

 

 24

8

4

21

 ok

 ok

 

 21

8

5

39

 ok

ok

 

 39

8

6

48

 ok 

 ok

 

 48

8

7

36

 ok

 ok

 

 36

8

8

23

 ok

 ok

 

 23

8

9

21

 ok

 ok

 

 21

8

10

6

 ok

 ok

 294

 6

8

11

10

 ok

 ok

 

 10

8

12

33

 ok

 ok

 

 33

8

13

33

 ok

 ok

 

 33

8

14

15

 ok 

 ok

 

 15

8

15

13

 ok

 ok

 

 13

8

16

12

 ok

 ok

 

 12

8

17

15

 ok

 ok

 

 15

8

18

22

 ok

 ok

 

 22

8

19

37

 ok

 ok

 

 37

8

20

26

 ok

 ok

216

 26

8

21

18

 ok

 ok

 

18

8

22

18

 ok

 ok

 

18

8

23

30

 ok

 ok

 

30

8

24

30

 ok

 Not available

 

30

8

25

24

 ok

 Not available

 

 24

8

26

25

 ok

 Not available

 

 25

8

27

22

 ok

 

 

 22

8

28

5

 ok

 

 

 05

8

29

10

ok

 

 

 10

8

30

4

Not available

 

186

 

8

31

18

1 is not available  other are ok

 

 

 17

8

32

30

 Not available

 

 

 

8

33

19

 Not available

 

 

 

8

34

18

 Not available

 

 

 

8

35

24

ok

 

 

 24

8

36

7

 Not available

 

 

 

8

37

7

 Not available

 

 

 

8

38

10

 ok

 

 

 10

8

39

10

 ok

 

 

 10

8

40

12

 Not available

 

 155

 

8

41

10

 ok

 

 

 10

8

42

6

 ok

 

 

 06

8

43

33

 ok

 

 

 33

8

44

30

 ok

 

 

 30

8

45

42

 ok

 

 

 42

8

46

33

1 to 26 ok other are Not available 

 

 

 26

8

47

18

 ok

 

 

 18

8

48

15

 ok

 

 

 15

8

49

10

 Not available

 

 

 

8

50

10

 Not available

 

 207

 

8

51

10

 Not available

 

 

 

8

52

10

 Not available 

 

 

 

8

53

8

 Not available

 

 

 

8

54

8

 Not available

 

 

 

8

55

5

 Not available

 

 

 

8

56

5

 Not available

 

 

 

8

57

4

 Not available

 

 

 

8

58

3

 Not available

 

 

 

8

59

7

 Not available

 

 

 

8

60

20

 ok

 

 80

 20

8

61

18

 ok

 

 

 18

8

62

12

 ok

 

 

 12

8

63

12

 ok

 

 

 12

8

64

12

 ok

 

 

 12

8

65

12

 ok

 

 

 12

8

66

15

 ok

 

 

 15

8

67

21

 ok

 

 

 21

8

68

19

 ok

 

 

 19

8

69

18

1 to 9 ok other are Not available

 

 

 09

8

70

15

 0k

 

 154

 15

8

71

15

 ok

 

 

 15

8

72

18

1 to 3 ok other are Not available

 

 

 03 

8

73

18

 ok

 

 

 18

8

74

15

ok

 

 

 15

8

75

16

 ok

 

 

 16

8

76

12

 ok

 

 

 12

8

77

11

 4th  is Not available other are ok =10

 

 

 10

8

78

10

 ok

 

 

 10

8

79

9

 ok

 


 09

8

80

10

 ok

 

 134

 10

8

81

9

 ok

 

 

 09

8

82

9

 Not available

 

 

 

8

83

9

 Not available

 

 

 

8

84

9

 Not available

 

 

 

8

85

9

 Not available

 

 

 

8

86

5

 Not available

 

 

 

8

87

6

 Not available

 

 

 

8

88

6

 Not available

 

 

 

8

89

7

 Not available

 

 

 

8

90

6

 Not available

 

 75

 

8

91

7

 Not available

 

 

 

8

92

33

 Not available

 

 

 

8

93

34

 Not available

 

 

 

8

94

12

 Not available

 

 

 

8

95

9

 Not available

 

 

 

8

96

21

 Not available

 

 

 

8

97

15

 Not available

 

 

 

8

98

12

 Not available

 

 

 

8

99

8

 Not available

 

 

 

8

100

12

 Not available

 

 163

 

8

101

16

 Not available

 

 

 

8

102

22

 Not available 

 

 

 

8

103

14

 Not available

 

 52

 

                      Total-   1716                                                                    Not available- 491   Available- 1225Subpages (103): View All
ą
Virendra Agarwal,
Jan 17, 2020, 7:34 AM
ą
Virendra Agarwal,
Jan 17, 2020, 7:34 AM
ĉ
M8-Merge.doc
(10222k)
Virendra Agarwal,
Mar 29, 2012, 8:53 AM
Ċ
Virendra Agarwal,
May 25, 2015, 2:45 AM
Ċ
Virendra Agarwal,
May 25, 2015, 2:45 AM
Ċ
Virendra Agarwal,
May 25, 2015, 2:45 AM
Ċ
Virendra Agarwal,
Oct 2, 2014, 10:22 PM
Ċ
Virendra Agarwal,
Oct 2, 2014, 10:23 PM
Ċ
Virendra Agarwal,
Oct 2, 2014, 10:23 PM
Ċ
Virendra Agarwal,
Oct 2, 2014, 10:23 PM
Ċ
Virendra Agarwal,
Oct 2, 2014, 10:23 PM
Ċ
Virendra Agarwal,
Oct 2, 2014, 10:24 PM
Ċ
Virendra Agarwal,
Oct 2, 2014, 10:24 PM
Ċ
Virendra Agarwal,
Oct 2, 2014, 10:24 PM
Ċ
Virendra Agarwal,
Oct 2, 2014, 10:24 PM
Ċ
Virendra Agarwal,
Oct 2, 2014, 10:24 PM
Ċ
Virendra Agarwal,
Oct 2, 2014, 10:25 PM
Ċ
RV8_Part1.pdf
(13705k)
Premlata Agarwal,
Apr 19, 2014, 5:01 AM
Ċ
Premlata Agarwal,
Apr 19, 2014, 8:36 AM
Ċ
Premlata Agarwal,
Apr 19, 2014, 8:44 AM
Ċ
Premlata Agarwal,
Apr 19, 2014, 8:53 AM
Ċ
Premlata Agarwal,
Apr 19, 2014, 9:01 AM
Ċ
Premlata Agarwal,
Apr 19, 2014, 9:09 AM
Ċ
Premlata Agarwal,
Apr 19, 2014, 9:16 AM
Ċ
Premlata Agarwal,
Apr 19, 2014, 9:24 AM
Ċ
Premlata Agarwal,
Apr 19, 2014, 9:32 AM
Ċ
Premlata Agarwal,
Apr 19, 2014, 9:40 AM
Ċ
Premlata Agarwal,
Apr 19, 2014, 9:49 AM
Ċ
RV8_Part2.pdf
(16932k)
Premlata Agarwal,
Apr 19, 2014, 5:11 AM
Ċ
Premlata Agarwal,
Apr 19, 2014, 9:58 AM
Ċ
Premlata Agarwal,
Apr 19, 2014, 10:06 AM
Ċ
Premlata Agarwal,
Apr 19, 2014, 10:15 AM
Ċ
Premlata Agarwal,
Apr 19, 2014, 10:21 AM
Ċ
RV8_Part3.pdf
(15896k)
Premlata Agarwal,
Apr 19, 2014, 5:20 AM
Ċ
RV8_Part4.pdf
(15733k)
Premlata Agarwal,
Apr 19, 2014, 7:45 AM
Ċ
RV8_Part5.pdf
(15092k)
Premlata Agarwal,
Apr 19, 2014, 7:53 AM
Ċ
RV8_Part6.pdf
(15470k)
Premlata Agarwal,
Apr 19, 2014, 8:02 AM
Ċ
RV8_Part7.pdf
(14932k)
Premlata Agarwal,
Apr 19, 2014, 8:11 AM
Ċ
RV8_Part8.pdf
(15139k)
Premlata Agarwal,
Apr 19, 2014, 8:19 AM
Ċ
RV8_Part9.pdf
(14768k)
Premlata Agarwal,
Apr 19, 2014, 8:27 AM
Comments