Rig Veda‎ > ‎Mandal 10‎ > ‎Sukta 001‎ > ‎

Mantra Rig 10.001.001

MANTRA NUMBER:

Mantra 1 of Sukta 1 of Mandal 10 of Rig Veda

Mantra 1 of Varga 29 of Adhyaya 5 of Ashtak 7 of Rig Veda

Mantra 1 of Anuvaak 1 of Mandal 10 of Rig Veda

 

 

MANTRA DEFINITIONS:

ऋषि:   (Rishi) :- त्रितः

देवता (Devataa) :- अग्निः

छन्द: (Chhand) :- पादनिचृत्त्रिष्टुप्

स्वर: (Swar) :- धैवतः

 

 

THE MANTRA

 

The Mantra with meters (Sanskrit)

अग्रे॑ बृ॒हन्नु॒षसा॑मू॒र्ध्वो अ॑स्थान्निर्जग॒न्वान्तम॑सो॒ ज्योति॒षागा॑त् अ॒ग्निर्भा॒नुना॒ रुश॑ता॒ स्वङ्ग॒ जा॒तो विश्वा॒ सद्मा॑न्यप्राः

 

The Mantra without meters (Sanskrit)

अग्रे बृहन्नुषसामूर्ध्वो अस्थान्निर्जगन्वान्तमसो ज्योतिषागात् अग्निर्भानुना रुशता स्वङ्ग जातो विश्वा सद्मान्यप्राः

 

The Mantra's transliteration in English

agre bhann uasām ūrdhvo asthān nirjaganvān tamaso jyotiāgāt | agnir bhānunā ruśatā svaga ā jāto viśvā sadmāny aprā ||

 

The Pada Paath (Sanskrit)

अग्ने॑ बृ॒हन् उ॒षसा॑म् ऊ॒र्ध्वः अ॒स्था॒त् निः॒ऽज॒ग॒न्वान् तम॑सः ज्योति॑षा अ॒गा॒त् अ॒ग्निः भा॒नुना॑ रुश॑ता सु॒ऽअङ्गः॑ जा॒तः विश्वा॑ सद्मा॑नि अ॒प्राः॒

 

The Pada Paath - transliteration

agne | bhan | uasām | ūrdhva | asthāt | ni-jaganvān | tamasa | jyotiā | ā | agāt | agni | bhānunā | ruśatā | su-aga | ā | jāta | viśvā | sadmāni | aprāḥ ||ब्रह्म मुनि जी Brahma Muni ji

१०।००१।०१

मन्त्रविषयः

लोकत्रये वर्तमानस्य बृहतोऽग्नेर्विज्ञानमुपदिश्यते।

तीनों लोकों में वर्त्तमान महान् अग्नि का विज्ञान उपदिष्ट किया जाता है।

अन्वयार्थः

(उषसाम्-अग्रे) प्रतिदिनं प्रभातवेलोपलक्षितानां भासामनन्तरम् (बृहन्-अग्निः) सूर्यात्मको महान्-अग्निः (ऊर्ध्वः-अस्थात्) उपर्याकाशे स्थितो भवति-उत्तिष्ठति (तमसः-निर्जगन्वान्) यदा रात्रेःतमः-रात्रिनाम” [निघ०१।७] यद्वा पृथिवीच्छायातः-पृथिवीपृष्ठादितियावत्तमश्छाया” [ऐ० ७।१२] निर्गतः सन् (ज्योतिषा-आगात्) स्वज्योतिषा पूर्णः सम्मुखमायाति (रुशता-भानुना स्वङ्गः-आजातः) प्रज्वलतारुशत्-रोचतेर्ज्वलतिकर्मणः” [निरु० ६।१३] प्रकाशेन पूर्णाङ्गः समन्तात् प्रसिद्धः सन् (विश्वा सद्मानि-अप्राः) सर्वाणि स्थानानि-लोकलोकान्तराणि पूरयति। छन्दसि लुङ्लङ्लिटः” [अष्टा० ३।४।६] इति सामान्यकाले लङ् ॥१॥

(उषसाम्-अग्रे) प्रतिदिन प्रभातवेलासम्बन्धी भासमान पीलिमाओं के उपरान्त (बृहन्-अग्निः) महान् अग्नि-सूर्य (ऊर्ध्वः-अस्थात्) ऊपर आकाश में उठता है (तमसः-निर्जगन्वान्) रात्रि या पृथिवीपृष्ठ से निकलता हुआ (ज्योतिषा-आगात्) निज ज्योति से सम्मुख प्रसिद्ध होता है (रुशता-भानुना स्वङ्गः-आजातः) जलते हुए-तपाते हुए प्रकाश से पूर्णाङ्ग हुआ भलीभाँति प्रसिद्ध हो जाता है (विश्वा सद्मानि-अप्राः) और सारे स्थानों-लोक-लोकान्तरों को पूर देता है-भर देता है ॥१॥

भावार्थः

 

प्रतिदिन प्रातर्वेलासम्बन्धी पीलिमाओं के उपरान्त महान् अग्नि सूर्य ऊपर आकाश में रात्रि या पृथिवी-पृष्ठ से निकलकर आता है; तब अपने तापक प्रकाश से सब स्थानों, लोक-लोकान्तरों को प्रकाशित कर देता है। ऐसे ही विद्यासूर्य विद्वान् अज्ञानान्धकार को नष्ट करता है-करे ॥१॥

Comments